fbpx
Bygglet / Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor för Bygglet AB tillhandahållna internetbaserade tjänster

1. Parter och tjänster

I dessa Användarvillkor kallas Du och/eller Ditt företag för Användaren och Bygglet AB, för Bygglet.

Bygglets tilläggstjänster är;

Scanningstjänst – Sverige
Kuverteringstjänst – Sverige
E-fakturatjänst – Sverige

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Bygglets projektverktyg och Bygglets tilläggstjänster kallas nedan för Tjänsten.

2. Avgift

Användaren betalar för Tjänsten den årsavgift som presenteras på www.bygglet.com. Bygglet har rätt att höja avgiften med omedelbar verkan på grund av prisökningar för de av Användarens valda tilläggstjänster. Bygglet äger rätten att justera priset vid årlig avtalsförnyelse. Eventuella prisändringar på Tjänsten gäller alltid för befintliga kunder från och med nästa avtalsperiod.

3. Avtalstid

Avtalet om internetbaserade tjänster, nedan Avtalet, gäller under en avtalsperiod om 12 månader från det att Användaren har signerat avtalet. Avtalet förlängs automatiskt i enlighet med valt faktureringsintervall om Tjänsten inte har sagts upp skriftligen senast 30 dagar före varje avtalsperiods utgång. Uppsägningstiden är dock, efter år ett, alltid minst 3 månader.

4. Användarens åtaganden

4.1 Avgiften för Tjänsten faktureras årsvis i förskott eller genom uppdelad fakturering med administrativt påslag. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid uppsägning av Tjänsten sker ingen återbetalning av inbetald avgift och avtalet fortsätter utan ändringar under den återstående tiden av avtalsperioden.

4.2 Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten så att Bygglets upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten åsidosätts.

4.3 Användaren är skyldig att ange korrekt information om sig eller sitt företag och personnummer/ organisationsnummer när registrering som användare sker hos Bygglet. Användaren är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Användaren ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten. Användaren kan begära att Bygglet spärrar Tjänsten eller via länk på inloggningssida själv begära ett nytt lösenord.

4.4 Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Användaren åtar sig att hålla Bygglet helt skadeslös avseende samtliga krav, av vad slag det än må vara, från tredje man som riktas mot Bygglet med anledning av Användarens användning av Tjänsten.

4.5 Användaren är ansvarig för att Upphovsrättslagen, Personuppgiftslagen och samtliga andra tillämpliga lagar och förordningar följs.

4.6 Användaren ansvarar för att samtliga tredjepartsapplikationer som t.ex. webbläsare, PDF-läsare, toolbars, antivirusprogram och brandväggar är korrekt installerade samt tillåter trafik mot Bygglets hänvisade webbplatser.

4.7 Användaren ansvarar för att Bygglets affärsetiska grundprinciper efterföljs. Bygglets affärsetiska grundprinciper innebär att Tjänsten, under inga omständigheter, får användas för hantering av eller lagring av text, bilder, filmer eller ljud som har pornografiskt innehåll eller annat innehåll som kan uppfattas som är anstötligt, rasistiskt, allmänt olämpligt eller främjar brottslighet. Bygglet har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Bygglet anser att Användaren bryter mot någon del av Avtalet eller Bygglets affärsetiska grundprinciper. Betald avgift återbetalas inte vid Tjänstens upphörande av ovan uppräknade skäl.

4.8 Vid andra väsentliga hinder i Bygglets möjligheter att leverera Användaren Tjänsten, än de som anges i punkten 4.7 ovan, har Bygglet rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

4.9 Användaren accepterar att Bygglet informerar om sitt varumärke, produkter och tjänster via Tjänsten och ger Bygglet rätt att utnyttja Användarens företagsnamn och/eller varumärken i marknadsföringssyfte.

4.10 Användaren accepterar utnyttjandet av så kallade kakor (cookies) i Tjänsten och ansvarar i enlighet med Kaklagen (SFS 2003:389) för tillhandahållande av Tjänsten till 3:e part.

4.11 Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om den senaste versionen av Bygglets Användarvillkor och accepterar nya uppdateringar av användarvillkoren i samband med inloggning till Tjänsten. Den senaste versionen av dessa användarvillkor finns alltid att läsa på länken: https://www.bygglet.com/se/anvandarvillkor

5. Bygglets åtaganden

Bygglets avsikt är att tillhandahålla Tjänsten till Användaren 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp samt de begränsningar som nedan angivna serviceåtaganden medför.

ServicetidTillgänglighetFelanmälanTel. support
Helgfri
Mån-fre
07.00 – 18.00
99%Alla dagar
00.00 – 24.00
Helgfri mån-fre
08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Om tillgänglighetstalet under en kalendermånad understiger 99.0% under Servicectid, kan Användaren begära prisavdrag enligt nedan redovisade procentsatser.

NedsättningsnivåTillgänglighetstal (%)Prisavdrag
198,5% till 99,0%10% av en månadsavgift
280,1% till 98,4%20% av en månadsavgift
30% till 80%(se punkt 7.2)

Definitioner

5.1 Tillgänglighetstal
Tillgänglighet till Tjänsten mäts enligt följande formel:
T= (P-F) * 100/P där
T= Tillgänglighet i procent
P= Minuter servicetid i kalendermånaden
F= Förlorad tid inom perioden P mätt i antal minuter som definierats som Stillestånd. Stillestånd avser väsentliga fel som leder till att tjänsten eller servicen inte är tillgänglig för Användaren. Stillestånd skall rapporteras till Bygglet.

5.2 Felanmälan
Felanmälan kan ske dygnet runt, årets alla dagar, via e-post, support@ bygglet.com.

5.3 Support
Support ges kring frågor som rör tjänstens användning. Ett krav för att använda Support är att Användaren genomgått Bygglets grundutbildning i tjänsten. Frågor avseende tillämpningar av de regelverk som rör tjänstens användningsområden, frågor av teknisk karaktär samt rättningar på grund av felaktigt användande av tjänsten ingår inte i supporten. Support lämnas per telefonnummer 0770 17 65 60, eller via e-post support@bygglet.com.

5.4 Grundutbildning
Bygglet tillhandahåller grundutbildning i Tjänsten för Användaren. Grundutbildning ges via telefon/dator alternativt i Bygglets lokaler. Grundutbildningens omfattning och fördelning över tid görs i samråd mellan Bygglet och Användaren. Tidpunkt för grundutbildning bokas i samråd mellan Bygglet och Användaren. Ombokning eller avbokning av bokad grundutbildning kan göras fram till 24 timmar före bokad tidpunkt via telefon eller e-post (support@bygglet.com). Om ombokning eller avbokning sker senare än 24 timmar eller om Användaren helt uteblir från bokad grundutbildning, har Bygglet rätt att fakturera en avgift på 950 kronor.

6. Mätning av Servicenivåer

Bygglet mäter de avtalade servicenivåerna. Mätpunkten för Tillgänglighet är utgående anslutning (router) till WAN på den plats där Bygglet server finns. Då Tjänsten är avhängig att Internet fungerar normalt är Användaren införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i Tjänsten.

7. Prisavdrag om avtalade tillgänglighetsnivåer inte uppnås

7.1 Om Bygglet inte uppfyller utlovad tillgänglighet enligt punkt 5 är Användaren berättigad till reduktion av avgiften enligt punkt 5.

7.2 Bygglet ansvarar enbart för bristande uppfyllelse av avtalade tillgänglighetsnivåer enligt villkoren i denna punkt. Om tillgängligheten understiger 80 % under Servicetiden har Användaren rätt att säga upp Tjänsten till upphörande närmaste månadsskifte och återfår ej utnyttjad del av den erlagda årsavgiften. Därutöver har Användaren ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning på grund av avvikelse från servicenivån, såvida inte grov vårdslöshet föreligger.

8. Ansvarsfrihet för Bygglet även om avtalad tillgänglighetsnivå inte uppnås

Bygglet ansvarar inte för bristande uppfyllelse av avtalad tillgänglighetsnivå om Bygglet kan visa att detta har orsakats av någon av nedanstående omständigheter och under förutsättning att sådan omständighet inte är direkt hänförlig till Bygglet:

fel i Användarens utrustning eller programvara,
virus eller annat angrepp på säkerheten hos Användaren,
omständighet utanför Bygglets ansvarsområde för Tjänsten som t.ex. brist i kommunikation eller andra produkter, som Bygglet inte uttryckligen påtagit sig ett eget ansvar för,
DOS-attacker,
force majeure som betyder att Bygglet inte är skyldigt att utge ersättning för förlust eller skada som Användaren kan komma att lida till följd av att fullgörandet av Bygglets åtaganden förhindrats eller väsentligt försvårats av omständighet som Bygglet inte rimligen kunnat råda över eller förutse, inklusive men inte begränsade till arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobiliseirng eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning och myndighetsrestriktioner.

9. Fel i tjänsten

9.1 För den händelse det föreligger ett fel i Tjänsten så att bearbetningen av Användarens datainformation föranleder ett felaktigt resultat åtar sig Bygglet att så snart omständigheterna kräver, och med hänsyn till felets art och omständigheterna i övrigt, att på egen bekostnad göra en ny bearbetning av Användarens datainformation.

9.2 Bygglets ansvar enligt punkten 9.1 ovan gäller endast under förutsättning att: (i) Användaren har levt upp till samtliga de åtaganden som anges i punkten 4 ovan; (ii) felet i Tjänsten reklameras till Bygglet av Användaren inom tio (10) dagar efter det att Användaren upptäckt eller Användaren borde ha upptäckt felet; samt (iii) Användaren tillhandahåller Bygglet den datainformation som är nödvändiga för Bygglets bearbetning enligt punkten 9.1 ovan.

9.3 Denna punkt 9 utgör, utöver vad som framgår i punkten 5 ovan, Bygglets enda ansvar med anledning av fel i Tjänsten.

10. Användarens data

10.1 Användaren innehar samtliga rättigheter till Användarens data och Bygglet erhåller inga rättigheter till Användarens data, eller del därav under Avtalet.

10.2 Användaren ansvarar för att Användaren i samband med uppsägning av Avtalet tar ut all Användarens Data ur Tjänsten som Användaren kan komma att behöva för framtida bruk.

10.3 Om Användaren begär att Användarens data skall raderas ur Bygglets servrar, vid Avtalets upphörande, kan detta ske mot en tilläggsersättning.

10.4 Har Avtalet upphört på grund av utebliven betalning, lagras Användarens data i maximalt 30 dagar varefter Bygglet äger rätt att radera Användarens kvarvarande material från Bygglets servrar.

10.5 Bygglet ansvar för Användarens data är begränsat till vad som framgår av punkten 8 ovan.

11. Datasäkerhet

11.1 Autentisering och kryptering: All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL). För att få tillgång till Tjänsten krävs inloggning med användarnamn och lösenord.
Krypterad kommunikation: Bygglet använder minst 128-bitars SSL-kryptering och minst 1024-bitars publika nycklar. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med SSL, den mest använda internetstandarden för krypterad kommunikation.
Lösenordsskydd: Inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).
Kontinuerlig verifiering av användare: Varje anrop till våra servrar innebär en kontroll av den inloggade Användarens behörighet.

11.2 Servrar: Tjänsten driftas på servrar i en datahall som övervakas dygnet runt.
Sekundär strömförsörjning: Datahallen är utrustad med ett sekundärt strömförsörjningssystem.
Internetanslutning: Högkapacitetsanslutningar säkerställer kundernas tillgång till Tjänsten.

11.3 Systemarkitektur och backuper
Tjänsten bygger på en modern serverplattform med redundans.
Brandväggar: Bygglets servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar.
Databassäkerhet och bakuper: Bygglet har heltäckande backuprutiner som säkerställer kontinuitet i Tjänsten. Kompletta backuper görs dagligen och överförs till minst två fysiskt skilda platser.

11.4 Kunskaps- och informationsskydd
All personal på Bygglet är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av Användarens information.

12. Ersättning vid brister i datasäkerheten

Om Användaren lider skada till följd av brister i datasäkerheten hos Bygglet, försumlighet eller avvikelser från Bygglets åtaganden, ersätter Bygglet Användaren endast för direkta skador. Indirekta skador som ex. utebliven vinst eller förväntad besparing ersätts inte.

Om Användaren förlorar data till följd av serverhaveri ersätter Bygglet inte Användaren för förlorad data eller kostnader för att återskapa eventuell förlorad data, mellan senaste backuptillfället och serverhaveriet.

13. Ansvarsbegränsning

Bygglets ansvar är, under alla förhållanden, begränsat till högst ett prisbasbelopp enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring. För att ersättning ska utgå ska krav framställas inom två månader från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

14. Lagring av Personuppgifter enligt GDPR

”GDPR” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordning).

Ni som användare är Personuppgiftsansvarig och Bygglet är Personuppgiftsbiträdet och har ingått ett Avtal. Inom ramen för Avtalet kommer Personuppgiftsbiträdet att Behandla Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning. Vi är överens om att Personuppgiftsansvarig ska anses vara personuppgiftsansvarig och att Personuppgiftsbiträdet ska anses vara personuppgiftsbiträde såsom begreppen definieras i GDPR. De Personuppgifter och Behandlingar som Personuppgiftsbiträdet hanterar inom ramen för Avtalet avser i huvudsak insamling, sammanställning och tillhandahållandet av personuppgifter avseende personal, slutkunder och andra kategorier personer som berörs av byggprojektens administration, i syfte att hantera byggprojektadministration från offert via tidrapportering och personalliggare till slutfakturering och bokföring, såsom i övrigt framgår av de funktioner som återfinns i det webbaserade verktyget Bygglet, vilket utgör föremålet för Samarbetsavtalet.

Mot bakgrund av ovanstående har vi ingått detta Avtal.

14.1 Personuppgiftsansvariges instruktioner

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att Behandla Personuppgifter endast i enlighet med Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner och i enlighet med GDPR. För det fall att Personuppgiftsbiträdet saknar nödvändiga instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet informera Personuppgiftsansvarig därom och invänta de instruktioner som Personuppgiftsansvarig bedömer erfordras. Följaktligen åtar sig Personuppgiftsansvarig att hålla Personuppgiftsbiträdet skadeslöst för sådan skada som Personuppgiftsbiträdet lider som en direkt följd av att Personuppgiftsansvariges instruktioner leder till att Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter i strid med GDPR. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om han eller hon anser att en instruktion strider mot GDPR.

14.2 Personuppgiftsbiträdets åtaganden

Personuppgiftsbiträdet åtar sig särskilt att:
ha en lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet och vidta de säkerhetsåtgärder som framgår av artikel 32 i GDPR för att skydda de Personuppgifter som Behandlas under detta Avtal;
• bistå Personuppgiftsansvarig att själva uppfylla kraven avseende säkerhet som framgår av artikel 32-36 i GDPR uppfylls;
• till Personuppgiftsansvarig hänvisa den vars Personuppgifter Behandlas, Datainspektionen eller annan tredje man som begär information från Personuppgiftsbiträdet som rör Behandling av Personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet skall utan dröjsmål informera Personuppgiftsansvarig om eventuella kontakter från Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för Behandlingen av Personuppgifter;
• beroende på vad Personuppgiftsansvarig väljer radera, anonymisera eller återlämna alla Personuppgifter till Personuppgiftsansvarig när Avtalet upphör, oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior vilka inte enligt GDPR måste sparas;
• i övrigt ge Personuppgiftsansvarig tillgång till sådan information som krävs för att Personuppgiftsansvarig ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot Datainspektionen och/eller enskilda;
• Personuppgiftsbiträdet åtar sig vidare att alltid Behandla Personuppgifter i enlighet med GDPR. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att föra ett register över alla kategorier av Behandlingar som utförs, att på begäran av en enskild eller Personuppgiftsansvarig tillhandahålla ett registerutdrag på genomförda Behandlingar och att omedelbart informera Personuppgiftsansvarig om Personuppgiftsbiträdet misstänker att det föreligger en risk för att de enskildas fri och rättigheter kränks.

14.3 Sekretess
All information, oavsett om den är muntlig eller i skriftlig, elektronisk eller annan form, avseende Part eller de Personuppgifter som Behandlas i enlighet med detta Avtal eller förhållanden i övrigt, som den andra Parten (”Mottagande Part”) erhållit eller erhåller eller annars fått eller får kännedom om i samband med upprättandet, förhandlandet, ingåendet eller fullgörandet av detta Avtal (”Konfidentiell Information”), ska under avtalstiden och under en tid av fem år efter dess upphörande behandlas strikt konfidentiellt och inte avslöjas för någon tredje man utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke och inte användas av denne för annat ändamål än fullgörandet eller genomdrivandet av detta Avtal. Vardera Parten åtar sig vidare att tillse att anställda eller övriga personer som får tillgång till Konfidentiell Information förbinder sig att iaktta vad som anges häri med avseende på Konfidentiell Information och Part ansvarar gentemot den andra Parten fullt ut för sådana personers hantering av Konfidentiell Information.

14.4 Avtalstid
Avtalet gäller så länge som Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter.

14.5 Fortsatta förpliktelser
När detta Avtal upphör, oavsett anledning därtill, ska Sekretessen fortsatt vara bindande för Parterna.

14.6 Övrigt

Underbiträde
Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita underbiträden för Behandling av Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning såvida ett sådant underbiträde skriftligen åtar sig motsvarande förpliktelser som anges i detta Avtal. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarig om eventuella planer på att anlita ett underbiträde och/eller ersätta befintligt underbiträde. Personuppgiftsansvarige har då en möjlighet att göra invändningar mot sådant underbiträde. Personuppgiftsbiträdet är fullt ansvarig gentemot den Personuppgiftsansvarige för underbiträdets skyldigheter vid Behandling av Personuppgifter som omfattas av detta Avtal.

Mer detaljerad information om vilka underbiträden som används samt vilken persondata som lagras finns beskrivet här.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

15.1 Parternas rättigheter och skyldigheter skall vid tolkning och tillämpning ske i enlighet med svensk lag och svensk praxis.

15.2 Tvist om tolkning och tillämpning av parternas avtal och dessa användarvillkor skall avgöras i enlighet med Göteborgsklausulerna, Västsvenska Industri- och Handelskammarens Förtroenderåds regler om skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. Bygglet har dock rätt att vidta sedvanliga inkassoåtgärder och förfarande i allmän domstol för att erhålla betalning för klar och förfallen avgift för Tjänsten.

Bilaga 1 – Skanningstjänst – Sverige

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten innebär att leverantörsfakturor automatiskt läses in i Bygglet tillhandahållen internetbaserad grundtjänst via skanning, och därefter tolkas och länkas till rätt projekt i Bygglet.

Ny faktureringsadress
Skanningstjänsten medför att Användaren får en ny mailadress, vilken skall användas för alla inkommande fakturor. För Användaren aktuell adress återfinns i Företagsuppgifter under Inställningar i Bygglet.

E-postfakturor skall vara i formatet PDF.

Om leverantören vill kunna skicka e-postfakturor till en egen domän, kan en egen e-postadress sättas upp enligt formatet, tex faktura@företagsnamn. se. Inkommande e-post ska vidarebefordras till er tilldelade mailadress.

Skanning och tolkning
Hela leverantörsfakturan med bilagor skannas in. Följande fält tolkas och visas i Bygglet:
• Fakturanummer
• Bankgiro
• Fakturadatum
• Förfallodatum
• Totalbelopp
• Momsbelopp
• OCR
• Er Referens
• Specialfält: ”Märkning”

Återsändning av post
Hantering av medföljande reklam och fakturakopior destrueras och återvinns på ett miljövänligt sätt.

Återsökning av faktura
Återsökning av originalfakturor kan göras som tillägg och debiteras enligt pris nedan. Bygglet behöver följande information skickat till e-postadressen support@bygglet.com:
• Tidpunkt för inläsning
• Fakturanummer
• Leverantörens namn

Arkivering av fysiska originaldokument
De fysiska originalfakturorna korttidsarkiveras i två månader, därefter skickas de för långtidsarkivering i sju år.

Betalning av tjänsten
Betalning sker genom förskottsbetalning via kontoladdning i Bygglet med minst 500 kr. Användaren ansvarar själv för att kontot är laddat och är medveten om att samtliga tjänster kan spärras om saldot underskrider 0 kr.

Prislista

Felmärkningsavgift12 kr per faktura
Återsökning i korttidsarkiv90kr per faktura
Återsökning i långitdsarkiv125 kr per faktura
Alla priser anges exkl. moms

Bilaga 2 – Kuverteringstjänst – Sverige

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten innebär att utgående fakturor från Bygglet automatiskt skickas med post. Tjänsten innebär; utskrift, kuvertering, frankering och traditionell posthantering för avgående post.

I Tjänsten ingår:
• Utskrift av fakturor
• Kuvertering i standard C5- kuvert med två fönster. Ett för adressat och ett för avsändaren.
• Frankering och postdistribution av fakturorna via A-post.

Utskrift och kuvertering
Utskrift i svart/vitt och färg sker på vita otryckta ohålade mikroperforerade 80-grams (per kvm) A4-papper (5 g per ark). I Tjänsten ingår standardutskrift av fakturor på en sida (simplex) samt kuvertering i C5-kuvert med två fönster, ett fönster för mottagande adressat och ett för Användarens returadress, samt logotyp. I de fall där fakturans sidantal överstiger 8 sidor, kuverteras försändelsen i C4-kuvert. Extra sidor innebär pristillägg enligt pris nedan.

Postdistrubution
Postdistribution sker via A-post hos distributörerna Posten AB och Bring CityMail AB. Bygglet AB har rätt att ändra distributör om så anses fördelaktigare för någon part i kedjan.

Utlandsdistribution kan göras mot pristillägg.

Leveransplan
Beställning av fakturor via kuverteringstjänst i Bygglet måste ske senast kl. 01.00 för att möjliggöra distribution motsvarande A-postbefordran efterföljande dag. A-post delas ut första helgfria vardag efter produktion. Bygglet garanterar att leveransen når postdistributör enligt de inlämningstider som gäller för A-post men tar inte ansvar för produktionsproblem hos postdistributörerna. Om beställning sker senare än kl. 01.00, kan produktionen förskjutas en vardag.

Betalning av tjänsten
Betalning sker genom förskottsbetalning via kontoladdning i Bygglet med minst 500 kr. Användaren ansvarar själv för att kontot är laddat och är medveten om att samtliga tjänster kan spärras om saldot underskrider 0 kr.

Bilaga 3 – E-fakturatjänst – Sverige

Beskrivning av tjänsten
Tjänsten innebär att leverantörsfakturor läses in och kundfakturor skickas i Bygglet genom tillhandahållen internetbaserad grundtjänst via EDI i formatet Svefaktura 1.0. Därefter tolkas leverantörsfakturor och länkas till projekt i Bygglet om sådant finnes angivet på fakturan.

Användning av tjänsten generellt
Användaren meddelar Bygglet att man vill ansluta sig till tjänsten. Bygglet sätter upp Användaren tekniskt och meddelar Användaren när tjänsten är klar att använda genom att skicka ut Användarens EDI-adress.

Användning av tjänsten ta emot EDI-faktura
Användaren meddelar sina leverantörer att man kan ta emot EDI-faktura i formatet Svefaktura 1.0, och att VAN-leverantören är OpusCapita Sweden (Part Bygglet). Varje leverantör anmäler till Användaren att man kan skicka EDI-faktura i formatet Svefaktura 1.0.

Följande uppgifter skall lämnas till leverantör:
• Organisationsnummer
• Företagsnamn
• Formatet Svefaktura 1.0
• VAN-leverantör OpusCapita Sweden (Part Bygglet)
• Användarens EDI-adress
• Kontaktuppgifter till Bygglets Support – Tel. 0770 17 65 60 E-post: support@bygglet.com

Användaren ber leverantören att meddela Användaren när första EDI- fakturan i formatet Svefaktura är skickad så att Användaren kan verifiera att denne mottagit fakturan i Bygglet. Det är Användarens ansvar att kontrollera så att leverantörens fakturor tas emot i Bygglet.

Leverantörsfakturan presenteras i Bygglet enligt en fastställd mall enligt följande:
• Leverantörens namn och organisationsnummer
• Adress
• Kontaktuppgifter
• Hur fakturan skall betalas
• Mottagarens namn och organisationsnummer
• Adress
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Förfallodatum
• Totalbelopp
• Momsbelopp
• OCR
• Er Referens
• Märkning
• Varje fakturarad tolkas separat

Användning av tjänsten att skicka EDI-faktura
Användaren meddelar sina kunder att man kan skicka EDI-faktura i formatet Svefaktura 1.0. Följande uppgifter behöver fakturamottagaren tillhandahålla för att Användaren skall kunna skicka EDI-faktura i formatet Svefaktura 1.0. Användaren meddelar sedan Bygglet nedanstående uppgifter.
• Mottagarens organisationsnummer
• Mottagarens företagsnamn
• Mottagarens VAN-leverantör
• Mottagarens EDI-adress
• Mottagarens kontaktperson för EDI

När Bygglet mottagit ovanstående uppgifter sätter Bygglet upp kommunikationen med mottagaren. När detta är klart meddelar Bygglet Användaren att det är klart att skicka. Det är Användarens ansvar att meddela mottagaren att de nu kommer att skicka EDI-faktura i formatet Svefaktura 1.0. Det är också Användarens ansvar att kontrollera så att mottagaren tagit emot fakturan.

Ett absolut krav för att kunna skicka EDI-faktura i formatet Svefaktura 1.0 är att Användaren skriver en fakturamärkning enligt SFTI:s (www.sfti.se) standard för formatet.

Betalning av tjänsten
Betalning sker genom förskottsbetalning via kontoladdning i Bygglet med minst 500 kr. Användaren ansvarar själv för att kontot är laddat och är medveten om att samtliga tjänster kan spärras om saldot underskrider 0 kr.


2021-06-10